Đề cương ôn thi tốt nghiệp
Phần kiến thức cơ sở
(Ngành Quản lư đất đai)


Gồm:
I. Trắc địa (3 đơn vị học tŕnh)
II. Khoa học đất (2 đơn vị học tŕnh)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỌC PHẦN: TRẮC ĐỊA
(NGÀNH QUẢN LƯ ĐẤT ĐAI)

1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRẮC ĐỊA
1.1. Khái niệm về h́nh dạng và kích thước của trái đất.
- Khái niệm về Geoid.
- Khái niệm về mặt nước gốc (mặt thủy chuẩn). Chú ư đến tính chất của mặt nước gốc.
- Kích thước của trái đất (trục lớn, trục nhỏ, độ dẹt, bán kính trung b́nh).
1.2. Độ cao, độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, hiệu số độ cao các điểm trên mặt đất.
1.3. Các hệ tọa độ dùng trong trắc địa – phép chiếu Gauss, UTM
- Hệ tọa độ địa lư
- Phép chiếu Gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng
- Phép chiếu UTM
(Chú ư đến các ưu nhược điểm của các phép chiếu và các hệ tọa độ tương ứng. Mối quan hệ giữa các phép chiếu và ứng dụng của chúng)
1.4. Định hướng đường thẳng, các góc phương vị
- Khái niệm về định hướng đường thẳng
- Các góc phương vị (phương vị từ, phương vị định hướng)
- Mối quan hệ giữa phương vị định hướng của hai cạnh liên tiếp nhau
1.5. Bài toán trắc địa thuận, bài toán trắc địa nghịch
1.6. Ảnh hưởng của độ cong quả đất tới kết quả đo đạc
1.7. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa h́nh cơ bản
1.8. Biểu diễn địa h́nh, địa vật trên b́nh đồ (bản đồ)
2. LƯ THUYẾT VỀ SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC
2.1. Khái niệm về phép đo và các dạng đo
- Đo trực tiếp
- Đo gián tiếp
- Đo cùng độ chính xác
- Đo không cùng độ chính xác
- Các đại lượng đo độc lập, số đại lượng đo, các đại lượng cần đo...
2.2. Khái niệm về sai số trong đo đạc, nguyên nhân và phân loại sai số đo
2.3. Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của đại lượng đo trực tiếp
- Sai số trung b́nh
- Sai số trung phương
- Sai số giới hạn
- Sai số tương đối (1/N)
2.4. Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của đại lượng đo gián tiếp
2.5. Giá trị trung b́nh cộng của đại lượng đo và sai số trung phương của trị trung b́nh cộng
- Giá trị trung b́nh cộng
- Sai số trung phương của giá trị trung b́nh cộng
- Sai số trung phương của mỗi lần đo (m) khi chưa biết giá trị thực (X)
2.6. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả đo không cùng độ chính xác
3. ĐO GÓC NẰM NGANG – ĐO GÓC ĐỨNG
3.1. Nguyên lư đo góc nằm ngang và đo góc đứng
- Nguyên lư đo góc nằm ngang (Hz)
- Nguyên lư đo góc đứng (V)
3.2. Các phương pháp đo góc nằm ngang
- Đo góc nằm ngang theo phương pháp đo đơn giản
- Đo toàn ṿng
3.3. Phương pháp đo góc đứng
3.4. Những nguyên nhân gây ra sai số chủ yếu trong đo đạc
- Nguyên nhân gây sai số
- Biện pháp khắc phục
4. ĐO ĐỘ CAO
4.1. Khái niệm về đo độ cao, phân loại đo độ cao
- Khái niệm về đo độ cao
- Phân loại đo độ cao
4.2. Đo cao h́nh học
- Nguyên lư đo cao h́nh học, nguyên lư cấu tạo dụng cụ đo cao chuyên dụng
- Đo cao h́nh học từ trước
4.3. Phương pháp đo cao lượng giác
5. LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
5.1. Khái niệm về lưới khống chế mặt bằng, phân loại
5.2. Các dạng đồ h́nh lưới trong khu vực và lưới đo vẽ
- Lưới dạng tam giác (vẽ các h́nh)
- Lưới dạng đường chuyền (vẽ đường chuyền kéo dài, đường chuyền kín, đường chuyền 1 điểm nút, 2 điểm nút)
5.3. Khái niệm về lưới tam giác. Cách đo góc và cạnh trong lưới tam giác
- Khái niệm về lưới tam giác
- Phương pháp đo góc trong lưới tam giác
- Phương pháp đo cạnh trong lưới tam giác
5.4. Đường chuyền kinh vĩ
- Khái niệm
- B́nh sai đường chuyền kinh vĩ
6. LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO
6.1. Khái niệm về lưới khống chế độ cao – phân loại
- Khái niệm về lưới khống chế độ cao
- Phân loại
6.2. Thành lập lưới khống chế độ cao hạng IV Nhà nước
6.3. Thành lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật
6.4. Thành lập lưới khống chế độ cao đo vẽ
6.5. Nội dung tính toán b́nh sai lưới khống chế độ cao kỹ thuật và đo vẽ
- B́nh sai lưới khống chế độ cao theo dạng đường chuyền kéo dài (hở) được đo nối với 2 điểm của lưới cấp cao hơn
- B́nh sai lưới khống chế độ cao dạng đường chuyền khép kín (phù hợp)

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHỦ YẾU
1. Huỳnh Văn Chương. Bài giảng Trắc địa dành cho ngành Quản lư đất đai. Trường ĐHNL, 2001.
2. Hồ Kiệt. Bài giảng Trắc địa dành cho ngành Lâm nghiệp. Trường ĐHNL, 1996.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỌC PHẦN: THỔ NHƯỠNG ĐẠI CƯƠNG
(NGÀNH QUẢN LƯ ĐẤT ĐAI)

1. SỰ PHONG HÓA ĐÁ VÀ SỰ H̀NH THÀNH ĐẤT
1.1. Sự phong hóa đá
1.2. Khái niệm chung về sự h́nh thành đất
1.3. Các yếu tố h́nh thành đất
2. CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT
2.1. Quá tŕnh khoáng hóa chất hữu cơ
2.2. Quá tŕnh mùn hóa chất hữu cơ trong đất
2.3. Vai tṛ của chất hữu cơ và mùn trong đất
2.4. Biện pháp bảo vệ, nâng cao chất hữu cơ và mùn trong đất
3. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CỦA ĐẤT
3.1. Cấu tạo của hạt keo đất
3.2. Tính chất cơ bản của keo đất
3.3. Các dạng hấp phụ của đất
3.4. Ư nghĩa của khả năng hấp phụ của đất đối với độ ph́ nhiêu và chế độ bón phân
4. DUNG DỊCH ĐẤT
4.1. Vai tṛ của dung dịch đất
4.2. Nguyên nhân gây ra tính chua của đất
4.3. Các loại độ chua của đất
4.4. Ảnh hưởng của độ chua đến tính chất đất và vi sinh vật đất
4.5. Khái niệm về tính đệm của đất
4.6. Nguyên nhân tạo nên tính đệm của đất
4.7. Ư nghĩa của tính đệm
4.8. Khái niệm về tính oxy hóa – khử của đất
4.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá tŕnh oxy hóa – khử
4.10. Ư nghĩa của tính oxy hóa – khử của đất
5. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT
5.1. Khái niệm
5.2. Thành phần và đặc tính của các cấp hạt
5.3. Ư nghĩa của thành phần cơ giới đất
5.4. Tính chất các loại đất có thành phần cơ giới khác nhau
6. KẾT CẤU ĐẤT
6.1. Khái niệm
6.2. Sự h́nh thành hạt kết đất
6.3. Vai tṛ của kết cấu đối với đất và cây
7. NƯỚC TRONG ĐẤT
7.1. Vai tṛ của nước trong đất
7.2. Các dạng nước trong đất
7.3. Các hằng số nước trong đất
8. ĐỘ PH̀ NHIÊU CỦA ĐẤT
8.1. Khái niệm về độ ph́ đất
8.2. Phân loại độ ph́ nhiêu của đất
8.3. Các cơ sở đánh giá độ ph́ đất
9. ĐẤT ĐỒI NÚI VIỆT NAM
9.1. Quá tŕnh tích lũy Fe, Al tuyệt đối
9.2. Quá tŕnh tích lũy Fe, Al tương đối
9.3. Đất nâu đỏ
9.4. Đất nâu vàng
9.5. Đất xám bạc màu
9.6. Đất xám có tầng loang lổ
9.7. Đất xám có tầng Glây
9.8. Đất xám feralit trên phiến thạch sét
9.9. Đất xám feralit trên đá macma axit
9.10. Đất xám feralit trên đá cát
10. ĐẤT ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM
10.1. Sự h́nh thành và phân bố
10.2. Đất phù sa
10.3. Đất cát biển
10.4. Đất mặn
10.5. Đất phèn
11. XÓI M̉N ĐẤT
11.1 Khái niệm và tác hại của xói ṃn đất
11.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến xói ṃn đất
11.3. Các biện pháp chống xói ṃn đất

CÁC TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ ÔN TẬP VÀ THAM KHẢO
1. Lê Thanh Bồn. Giáo t́nh Thổ nhưỡng học. NXBNN - Hà Nội - 2006
2. Hội Khoa học đất Việt Nam. Đất Việt Nam. NXBNN - Hà Nội – 2000
3. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Trần Cẩm Vân. Đất và Môi trường – NXB Giáo dục – 2000
4. Hội Khoa học đất Việt Nam. Chú giải kèm theo bản đồ đất Việt Nam 1/1 triệu theo FAO-UNESCO. NXB NN - Hà Nội – 1996
5. Tôn Thất Chiểu. Phân loại đất và bản đồ đất Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000. Tạp chí Khoa học đất, Hội Khoa học đất Việt Nam, số 7/1996
6. Phan Liêu. Đất cát biển nhiệt đới ẩm. Hà Nội, NXB KHKT – 1987
7. Các Tạp chí Khoa học đất – các số đă xuất bản – NXB – Hà Nội

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỌC PHẦN: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(NGÀNH QUẢN LƯ ĐẤT ĐAI)

1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẤT ĐAI
- Khái niệm và các chức năng cơ bản của đất đai
- Tại sao nói đất đai là 1 tư liệu sản xuất đặc biệt
- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất
- Các xu thế sử dụng đất
2. CƠ SỞ LƯ LUẬN CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
- Khái niệm quy hoạch sử dụng đất
- Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất
- Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất
- Mục tiêu của quy hoạch sử dụng đất
- Các nguyên tắc cơ bản lập quy hoạch sử dụng đất
3. TR̀NH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
- Các vấn đề cơ bản (quy tŕnh cơ bản) trong lập quy hoạch sử dụng đất
- Tŕnh tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Tŕnh tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
- Tŕnh tự, nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
4. PHÂN BỐ ĐẤT ĐAI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CẤP XĂ
- Nguyên tắc, yêu cầu hoạch định ranh giới đất đai
- Tŕnh tự, thủ tục hoạch định ranh giới đất đai
- Quy hoạch mở rộng điểm dân cư hiện có
- Quy hoạch xây dựng điểm dân cư mới
- Quy hoạch mặt bằng điểm dân cư
- Nội dung quy hoạch đất chuyên dùng
- Nội dung quy hoạch đất nông nghiệp
5. BẢNG CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI
- Tŕnh bày cách tính toán và yêu cầu kiểm tra bảng chu chuyển đất đai
- Lập bảng chu chuyển đất đai với số liệu cụ thể

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHÍNH
1. Lê Minh Khôi, Hồ Kiệt. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất I. ĐH Nông Lâm Huế, 1997
2. Lê Minh Khôi, Hồ Kiệt. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất II. ĐH Nông Lâm Huế, 1997
3. Nguyễn Thị Hải, Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, ĐH Nông Lâm Huế
4. Các văn bản về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của bộ Tài nguyên và Môi trường
5. Các báo cáo thuyết minh phương án quy hoạch sử dụng đất